top of page
Scrolla ner istrukörsutbildning
DSC07457.jpg

Hälsoinspirerade Kompetensdagar

Välkommen att boka en kompetensdag hos oss på temat samtal med barn och familjer i svåra livssituationer genom hästunderstödda insatser. Ni får bl.a ta del av erfarenheter från samarbeten med vårdinstanser och organisationer som stödjer unga människor med svår psykisk ohälsa där vi har integrerat hästar och dess miljö som terapeutisk/pedagogisk resurs inom socialt/psykosocialt arbete, varvat med upplevelse baserat lärande.

OMFATTNING
Heldag: 09.00 – 16.00 

eller:
Halvdag: 09.00 – 12.00 alternativt 13.00 – 16.00

 

Antal: Upptill 25 deltagare
Upplägg: Teori, praktik och upplevelsebaserat lärande

​​

loggakursgard.png

BAKGRUND OCH ERFARENHETER

Organisationer och vårdinstanser kommer till Häståkeriets Kursgård med barn och ungdomar i svåra livssituationer för hästunderstödda insatser på teman som närvaro, rädsla, tillit, mod och självledarskap. Hos oss lär de sig att, i samvaro med hästar, använda sin andning för att reglera stress och oro samt utveckla färdigheter att ta sig an olika övningar.

 

FILTTÄCKE MED ORD FÖR KÄNSLOR OCH BEHOV ERBJUDER ETT ANNAT SÄTT ATT PRATA

Vid de hästunderstödda uppleelserna läggs ett filttäcke över hästen där laminerade kort med ord för känslor och behov sitter fästa. Genom dem verbaliserar deltagarna sina känslor och behov med utgångspunkt i olika upplevelser med hästarna, sammanfattar sina upplevelser och/eller processar inre konflikter.​ Utvärderingar visar att de hästunderstödda upplevelserna har haft stor positiv effekt med många terapeutiska fördelar exempelvis att barnen hittat nya sätt att kunna uttrycka sig på.

 

Uppföljande samtal med vårdpersonal visar bl.a att upplevelserna fått deltagarna att känna sig ”kompetenta”, ”ansvarsfulla”, ”sedda”, hörd”, ”stolta” och ”självständiga”. Det finns återkommande känslo/behovs ord bland deltagarna och i alla grupperna. Känslo-ordet ”trygg” och ”levande” är återkommande, även hos dem som innan besöket uttryckt att de varit mycket rädda för hästar. På frågan: Vilka behov har uppfyllts inom dig genom upplevelserna med hästarna? är följande behovs-ord återkommande: ”Förståelse”, ”empati”, ”acceptans”, ”bli sedd och hörd”, ”kärlek”, ”närvaro”, ”tröst”. På detta sätt skapar vi ett samtalsrum och en lärosal i stall-, och hästmiljö. När man kan sätta ord på vad man känner och behöver i en trygg och stödjande miljö kan nya sätt att lösa problem uppenbara sig. En färdighet som kan rädda liv.LADDA NER PDF

En flicka lade huvudet mot hästens kropp och läste upp de ord som stod på korten hon höll i sin hand ”att få sörja”, ”acceptans” och ”förståelse”. På frågan om hon hade kunnat berätta om behovet att få sörja för en vuxen, svarade hon ”Innan idag visste jag ju inte, hade ingen aning...det är först nu som jag vet vad jag Behöver”.

VÅRDPERSONALS REFLEKTIONER

Personal från vårdinstanser berättar att de är förvånade över hur mycket positivt som händer i patienterna varje gång de varit hos oss, och att upplevelsen inte bara påverkar patienten positivt utan även familjerna och relationerna runt patienten.
Ett språk för känslor och behov är så grundläggande för den psykiska hälsan att det borde vara obligatoriskt för alla barn att få lära sig det i skolan, eller inom vården. Vi vill hjälpa barn (och vuxna) att få tillgång till det språket för att enklare kunna kan röra sig framåt i en positiv riktning.

VÅR METODIK
Vid våra hästunderstödda insatser används en amerikansk metodik utvecklad av Rasur Foundation International med inspiration från Non Violent Communication och forskning från HeartMath Institute som syftar till att öka den sociala och emotionella kompetensen hos vuxna och barn. Organisationen har utbildat över 1500 lärare vilket påverkar cirka 40 000 amerikanska elever varje år. Flera amerikanska forskningsstudier validerar metodens effekter. När vi verbaliserar våra känslor och behov sänks aktiviteten i amygdala, dvs den del av hjärnan som sätter igång stressreaktioner i kroppen och som leder till att stresshormoner utsöndras. 
Se SVTs inslag om Hästunderstödda insatser.

 

MÅNGA UNGA MÅR DÅLIGT
Den psykiska ohälsan har ökat markant, vilket förutom det personliga lidandet, är en stor samhällskostnad. Tidigt i livet tappar många tron på att hjälp finns att få för att förändra sin livssituation. Forskning stödjer att den som under lång tid utsätts för starka stressorer utan att få hjälp och stöd riskerar att bli sjuk. Nyligen publicerad statistik från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten visar:

  • Folkhälsomyndighetens kartläggning 2023, visar att 43 % av 16 - 25-åringarna anser att de har lätta besvär av ängslan, oro eller ångest och 17 % uppgav att de hade svåra besvär

  • Bland 12-åriga flickor ökade, enligt Socialstyrelsens statistik, antalet nya fall av självskador med eller utan suicidavsikt i de flesta regioner med nära 80 % under det andra pandemiåret 2021 och för flickor 13 - 16 år med 40 - 50 %

  • I genomsnitt 9 % av de unga svarade att de haft suicidtankar och 1,7 procent att de gjort ett suicidförsök under det senaste året

  • Andelen tjejer i åldern 15 – 19 år som fick specialistvård för ätstörningar 2021 var 1064 per 100 000 invånare

FÖRÄLDRASKAP

Vi möter barn och ungdomar i samtal som berättar att de har svårt att prata med sin förälder om sin egen oro eller rädsla då de upplever att föräldern är upptagen av sin egen livsproblematik. De lever ofta i familjesystem med olika slags stressorer såsom svåra familjeuppbrott, missbruk, psykisk ohälsa, nya familjebildningar mm. För barn som växer upp i dessa familjesystem är stress påslaget i regel högt och de kan sällan verbalisera vad de känner och behöver för egen del vilket gör det svårare att få rätt hjälp. Vi ser det positiva i att fler föräldrar och närstående till barn i svåra livssituationer söker stöd i sitt föräldraledarskap. Vi delger hur hästsunderstödda insatser kan fungera som ett handfast stöd och praktiska hjälpmedel för att stärka familjerelationerna genom praktik av empati och kommunikation.

Folkhälsomyndighetens kartläggning 2023 berättar ungdomar att sociala sammanhang och relationer beskrivs som avgörande för den psykiska hälsan. Hälsosamma levnadsvanor lyfts fram. Att känna sig sedd, betydelsefull, omtyckt och delaktig, är stärkande. Vi vill att fler ska få kunskap om hästunderstödda insatsers positiva inverkan och ge fler barn och ungdomar chansen för ökad psykisk hälsa i samverkan med vård, skola och familjen. 

 

PRELIMINÄRT UPPLÄGG

Kompetensdagen ger deltagarna kunskap om hur vi använder hästar och dess miljö som terapeutisk/pedagogisk resurs för hälsa och välbefinnande hos barn och unga i svåra livssituationer, och möjlighet till att själva prova metodiken.Under dagen rör vi oss över ämnen med utgångspunkt i människans stress-, prestation-, och trygghetssystem. Våra hästunderstödda program omfattar bl.a lärande med utgångspunkt i Non Violent Communication (NVC) Coherence Training/Therapy (CT), Acceptance & Commitment Training/Theraphy (ACT), Compassion & Focus Training/Theraphy (CFT) samt Relational Frame Theory (RFT) och KBT/Schematerapi.

Heldag 09.00 – 16.00

09.00 Föreläsning med utgångspunkt i erfarenheter från hästunderstödda insatser 10.00 Förmiddags fika på innergården i samvaro med hästar
10.30 Praktisk närvaroträning, upplevelsebaserat lärande, samtalsmetodik
12.00 Lunch

13.00 Upplevelsebaserat lärande med hästarna, samtalsmetodik 14.30 Eftermiddags fika på innergården i samvaro med hästar 15.00 Återkoppling, reflektioner, slutövning
16.00 Slut

 

Alternativt:

Halvdag 09.00 – 12.00

09.00 Föreläsning med utgångspunkt i erfarenheter från hästunderstödda insatser 10.00 Förmiddags fika på innergården i samvaro med hästar
10.15 Praktisk närvaroträning, upplevelsebaserat lärande, samtalsmetodik
1.30 Återkoppling, reflektioner, slutövning

12.00 Slut

PRIS

Pris för upp till 25 deltagare kontakta kaja@hastakeriet.se. I priset ingår ett exemplar av barn- och läroboken ”Alma & Atman” med inkluderat utbildningsmaterial till varje deltagare.

bottom of page